Veikla

Beveik visos šalys, tarp jų ir Lietuva, steigia ne tik diplomatines atstovybes ir karjeros konsulų vadovaujamas įstaigas, bet ir konsulines įstaigas, kurioms vadovauja garbės konsulai. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, apibrėžiantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio valstybių ratifikuota 1963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulų funkcijos:

Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybos, ekonomikos, kultūros, mokslo ir švietimo ryšius.
Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą.
Atstovauti Lietuvai viešuose renginiuose ir susitikimuose.
Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija.
Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui, Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti. Garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.